ADNUMEROLOGY 58f7137c8d50520bd0f2e5c9 True 875 3
OK
Updates
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, BOY BABY NAME LIST A 1
numerology name
¹    male baby name
¹    female baby name
¹    boy baby name
¹    girl baby name
¹    numerology name calculator
¹    numerology name calculator in tamil language
¹    numerology name in tamil
¹    numerology name lucky numbers
¹    numerology name girl baby in tamil
¹    numerology numbers
¹    baby names 
¹    baby names in Tamil
¹    amazing baby names
¹    fancy baby names
¹    fantastic baby names
¹    excellent baby names
¹    modern baby names
¹    famous baby names
¹    fashion baby names
¹    stylish baby names
¹    most popular baby namesname list for 


Aar


http://akshayadharmar.blogspot.in/2016/02/blog-post.html


   lucky name expert contact :98424 57516

NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
ARULNIDHI 
AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112.
CELL:9842457516, www.srkmahan.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in


 உங்கள் குழந்தைக்கு   அதிர்ஷ்டமான  பெயர் வைக்க

நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, 
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து.20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், 
ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516

BOY baby names
1497170917
குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, BOY BABY NAME LIST A 1 numerology name ¹ male baby name ¹ female baby name ¹ boy baby name ¹ girl baby name ¹ numerology name calculator ¹ numerology name calculator in tamil language ¹ numerology name in tamil ¹ numerology name lucky numbers ¹ numerology name girl baby in tamil ¹ numerology numbers ¹ baby names ¹ baby names in Tamil ¹ amazing baby names ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby namesname list for Aar http://akshayadharmar.blogspot.in/2016/02/blog-post.html lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க நியூமராலஜி படி குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைப்பது, குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் முதல் சொத்து. 20 வருட அனுபவம் , 37 பாடங்கள் ஆய்வு செய்து பெயர் வைப்பவர், ஆய்வுக்கு மென்பொருள் பயன்பாடு, திட்டமிட்ட பலன், முழுநேர ஆராய்ச்சி, விஜய் டி.வி.புகழ், ஸ்ரீரங்கம் புகழ், உலகப்புகழ் நெ.1 நியூமராலஜிஸ்ட், சமயபுரம் அட்ஷய தர்மர், திருச்சி, தமிழ்நாடு-செல்-9842457516 BOY baby names "A1" •Abbreviated from Aarav Abi •My Father; All Adi •More; Extra; Companion of Prophet Muhammad; Jewel or Ornament; Myth Name; Beginning; First Born; Adornment; Jewel; Superior Aga •Sword Ahd •Knowledge Aja •Fire; Unborn Aji •Taste Aka •Creeper; Vine; Weed; Bad Aki •Autumn; Bright; Short Form of Joakim Ala •Nobility; Excellence; Superior; All and Rich; Power; Rule; Truthful; Noble; Exalted; Defending Men Ali •God; Excellent; Noble; Sublime; Light; Lofty; To Ascend; Exalted One; Also Mohammad's Son-in-law; Elevated Ami •Nectar Amr •Order; Command; Old Arabic Name; The Generous One Anu •An Atom Ari •Lion; Brave; Inner Skin; Eagle; Lord Vishnu Ata •Abandon; One of Twins; From Fante; Gift; Donation; To Give; Twin; Father Aum •The Sacred Syllable Avi •The Sun and Air; Honest; My Father is Exalted Aadi •First; Most Important Aapt •Trustworthy Aayu •Span of Life; Long Life Aban •Old Arabic Name; Dual of Abu; 8th Month of the Iranian Calendar; Name of a Certain Angel; Bloom of Love; Little Abbot; Waters Abby •Father; My Father is Light; Father in Rejoicing Abha •Shining; Luster; Glorious; Beauty Abhi •Fearless; Better than Best Abij •Seedless Adag •Pure; Blemishless Adan •Variation of Adam from the Red Earth; Earth; Man Adem •Earth; Of the Earth Adhi •Earth; First Adie •Noble; Kind; Adornment; Jewel Adil •Sincere; Just; Fair; Judicious; Honest; Righteous; Negotiation; Exchange; Justice; Upright; Kindness Adit •From the Beginning Adiv •Gentle; Delicate Adra •More Knowledgeable; Better Informed; Hard; Rock Adya •Today Aera •Lion Agam •Extending Far; Profound; Unimaginable; Intelligent Agha •Pre-eminent; Master; Owner; Sinful; Another Name for God; Fight Agni •Fire; Flame Agya •A Fool who has No Knowledge in Standard Scriptures; The Ignorant Person Ahan •Rich; Morning; Dawn; One who is of the Nature of Time Itself Ahil •Prince; Emperor; Ruler Ahim •Cloud; Water; Traveller Ahir •The Devotee and God are One Ahuk •Inevitable Aifa •Smart Ajai •Invincible Ajan •The Unborn; Love of Vishnu Ajar •The God; One who is Not Old Ajat •Birthless; Lord Shiva Ajay •Unconquerable; Invincible Ajit •Unconquerable; Invincible; Victorious Ajoy •Joyful Akal •Timeless; Chief of a Tribe; Supreme Being Akar •Shape; Form Akas •High Like Sky; All Pervading; As Great as Sky Akil •Sweet Smell; Fire; The Wanderer; Intelligent; Thoughtful; One who Uses Reason; Place Name; Pain or Lipless Aksa •Soul Aksh •Chariot of Thousand Horses Akta •Anointed Akul •Lord Shiva Alak lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •World; Beautiful Tresses; Enjoyable Person Alam •The Whole World; World Alap •Development of the Tune Before the Song is Sung Alim •Learned; Scholarly; Omniscient; Wise Man Alin •Fair; Handsome; Both a Diminutive of Albert; Noble; Rock; Comely; To Soothe; Bearer of the Light; Scorpion; The Zodiac Sign Scorpio Allu •Stylish Star Alok •A Man with Lovely Hair; Cry of Victory; Lord Subramanya; Brightness; Light Alop •That which does Not Disappear Amal •Expectation; Bird; Hard Work; Bright; Clean; Pure; Unblemished; Hope; Aspiration Aman •Wonder; Peace; Hero; Safety; Protection; Honest; Faithful; Trustworthy; Security; The One who is Peaceful Amar •Forever; Long Life; Luck; Everlasting; The Immortal One Amav •Ocean; One Connected to Body of Water Amay •Lord Ganesha Ambi •Goddess Parvathi Amer •Rich; One who Builds; Great Tree Amey •Eagle Amfy •Always Ready Amid •Support; Leader; Chief; A Great Man; Amin Amil •Invaluable Amin •Divine Grace; Trustworthy; Honest; Amin; Another Name for Prophet Muhammad; Faithful; Custodian Amir •Rich; Leader; From Kikuyu; Wealthy; Ruler; King; Emir; Treetop; Sheaf; Prince Ruler; Mighty; Strong; Prosperous; Proclaimed; Commander Amit •Boundless; Without Limit; Nobody can Distroy; Unstoppable; Upright; Friendly; Faithful; A Great Deal with World Amiy •Nectar Ammu •Mother Amod •Pleasure Amol •Priceless; Valuable Amuk •Some; One or Another Amul •Priceless Amum •Very Beautiful Anad •God Anag •Very Handsom Anam •Blessing Anav •Starting Anay •Radha's Husband Anbu •Love; Kindness Andi •Man; Warrior Anek •Many Anik •Soldier Anil •Puriest; Wind; God of Wind Anis •Close Friend; Friendly; Amiable; Companion; Lover Anit •Joyful Unending Aniv •Sweet Annu •A Prefix; Atom Ansh •Portion; A Little Part of Things; Honesty Ansu •Ray of Light Anuj •Younger Brother Anul •Wind Anup •Unique; Talent; Glory; Extreme Large; Without Comparison; Hard Working; Honest; Love Person; Anytime Happy Anvi •One of Devi's Names Apar •Infinite; Great; Best Appy •Enjoyable Person Aran •Righteous Arav •Peaceful; Beautiful Arha •Lord Shiva Arij •Pleasant Smell; Misti Gandha (in Bengali) Arin •Mountain of Strength; With Spokes; Discuss; Bringer of Light; Peace; Who does Not have Any Enemies Ariv •King of Wisdom Arja •Divine Arju •Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandavas Brother Arka •The Sun Arni •Eagle; Eagle Power Arsh •Crown; Dominion; Throne; Gift; Compensation; Sky Arte •Noble; Bear Man Arth •Meaning; Like an Eagle Aruj •Healthy Arul •God's Grace; Gods Blessing Arun •Mythical Charioteer of the Sun; Dawn; Red Colour; Sun Arup •Nirakar Arva •Fastest Motion Wind Arwa •Female Mountain Goat Arya •To Get the Most Important; Powerful; Noble; Great; Truthful; Honoured Asad •Virtuous; Pious; Happier; Luckier; Lion; Fortunate; Zodiac Sign of Leo Asao lucky name expert contact :98424 57516 NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, www.srkmahan.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •Essence Asav •Essence Asha •Hope Ashk •Tear Asho •Head of the Sun Ashu •Small; Quick Asim •Limitless; Guardian; Defender; Reward Asit •Unlimited; The Planet; Lord Ganesha Aspi •Add Meaning Asul •Wealthy Atal •Admiring; Immovable; Attractive Atif •Generous; Sympathetic; Compassionate Atin •The Great One; Strong; A Common Atit •Past Atma •Soul Atre •The Son of Sage Atri to whom Dattatreya was Born Atri •Name of Hindu Rishi Atul •Lion; Matchless; Incomparable Atvi •Energy Avan •Water Avik •Living in Water; Strength of a Diamond Avni •Name of a King; Earth Avya •The First Life Form All Knowledgeable and All Pure Awad •Reward; Compensation Awaz •Sound Ayan •Movement of Sun when the Sun Rising; Something Knows; One who Witnesses; Appear Ayas •Gold Ayog •Institution நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .

Our timings

[IS_BIZ_OPEN] Mon: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Tue: Closed  -  Closed
[IS_BIZ_OPEN] Wed: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Thu: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Fri: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Sat: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Sun: 10:00 AM  -  7:00 PM

Contact

Numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opposite, Near Petrol Bunk, Samayapuram, Trichy-621112
+91 8071289722  or   or   
Please keep or 0 before the
number when you dial.
Share Tweet
10.8920721306335 78.7190991892815 AKSHAYA DHARMAR (AD Numerology) Numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opposite, Near Petrol Bunk, Samayapuram, Trichy-621112
False

SUBSCRIBE

58f7137c8d50520bd0f2e5c9ADNUMEROLOGY57c3c1a65d64370d7cf4eb17