ADNUMEROLOGY 58f7137c8d50520bd0f2e5c9 True 875 3
OK
Updates
AKSHAYADHARMAR
Specialist in Numerology, Vaasthu, Gems, Magnetotherophy, Nameology, Astrology, Author, Graphology, Signaturology, Astronomy.., contact - 9842457516 , 0431-2670755


உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க ( BABY BOY NAMES WITH MEANINGS LIST) A3

பெயர்பாலன் அறியபடத்தை கிளிக் செய்யவும் 

¹    numerology name
¹    male baby name
¹    female baby name
¹    boy baby name
¹    girl baby name
¹    numerology name calculator
¹    numerology name calculator in tamil language
¹    numerology name in tamil
¹    numerology name lucky numbers
¹    numerology name girl baby in tamil
¹    numerology numbers                    
    
   NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
 ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, 
TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in
WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com

¹    baby names
¹    baby names in Tamil
¹    amazing baby names
¹    fancy baby names
¹    fantastic baby names
¹    excellent baby names
¹    modern baby names
¹    famous baby names
¹    fashion baby names
¹    stylish baby names

¹    most popular baby names

குழந்தையின் சிரிப்பிலே இறைவனை காணலாம். அந்த சிரிப்பு நிரந்தரமாக நிலைத்து நிற்க அதிர்ஷ்டமான பெயரை வையுங்கள்
             
            BABY BOY NAMES LIST A3

Aneek
•Fighter
Aneel
•Wind; White; Holy; Immaculate Being
Anees
•Close Friend; Companion; Genial; Intimate; Friendly
Anesh
•Smart One
Angad
•An Ornament
Angaj
•Son
Angak
•Son; Singer
Angel
•Messenger of God; Angel; Messenger
Anhil
•Uttpatti of Chauhan
Aniij
•Charming
Anish
•Lord Krishna; Lord Vishnu; Lord Shiva; Supreme; Punctual
Anjal
•Hollow Formed by Joining Two Hands
Anjan
•Eye Liner
Anjas
•Fort-right
Anjay
•Unbeatable
Anjor
•Bright
Anjul
•The One who Stays in the Heart
Anjum
•A Token; Stars
Ankal
•Whole; One who has No Illness

Ankan
 NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
 ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, 
TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in

•Marking
Ankit
•Naughty; Interesting; Talented; Conquered; Printed or Written; Signet; Symbol; Female Version of Ankita
Ankur
•New Life; Glow; Sprout
Anmay
•One who cannot be Broken
Anmol
•Priceless; Precious
Annan
•From the Brook
Anokh
•Extraordinary and Wondrous; Unique; Wondrous
Anoop
•Without Comparison; Incomparable; The Best; Matchless Beauty
Anram
•Continuous
Anshu
•The Sun
Ansin
•Son of the Graceful One; Has a Share in the Property
Antim
•Last
Antur
•Furious
Anuha
•Satisfied
Anush
•Sweet
Anuva
•Knowledge
Anvay
•Joined; Integration
Anvit
•Leader; Relation
Anwar
•Devotee of God; Lustrous; Shiny; Brightest; Most Brilliant; More Radiant
Appan
•One's Own
Aprit
•Offering
Aptha
•Add Meaning


Araha
•Son of Sun
Arasu
•Most Powerful Person of the World
Archa
•Pujan
Archi
•A Ray of Light
Arfan
•Intelligent; Gratitude
Arham
•Rhe Word is Just Like Om for Jain Community; Mercy; Compassion
Arhan
•Tirthankara
Arhat
•Deserving
Arhya
•Bug
Arine
•Sun Ray
Arins
•Happy
Arivu
•Intelligence; Wisdom
Arjan
•The Archer; A Kind of Fir; Tree; A Kind of Mountain Almond; One of the Pandavas; From Hadria
Arjav
•Straightforward Person by Heart; Speech and Act
Arjit
•Earned
Arjun
•Confidence and Power; Pandava Prince; Bright; Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandava Brothers; Pandav; A God
Arjya
•Lord Krishna
Arman
•Wish; Ideal; Hope; Aspiration; Army Man; French Form of Herman; Desire; Man in the Army; Soldier; Dream; Bold; Hardy Man
Armon
•Castle; French Form of Herman; Army Man
Arnab
•Sea; Ocean
Arnav
•Brilliant; Ocean; Sea; Vast; Endless Ocean; Stream; Wave
Arnay
•Sea


    NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV  FAMOUS
 ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, 
TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in
Aroon
•Mythical Charioteer of the Sun; Dawn
Aroop
•Shapeless
Arpan
•Offering; Prashad
Arpit
•To Give Something
Arsha
•Prayer Ceremony
Arshi
•Heavenly
Aruni
•Name of a Devoted Pupil
Arush
•Strong; Miracle
Aruth
•Add Meaning
Arvad
•Exile; Wanderer
Arvan
•One of the Moon's Horses
Aryak
•A Serpent King
Aryan
•Noble; Old Civilisation; Related; From a High Race; Son of Arya; That which is Beyond Anyone's Strength; Belonging to the Aryans
Aryav
•Noble
Aryna
•Smart and Beautiful
Aseem
•Longer; Boundless; Limitless Asim; Defender; Unlimited; Infinite; Limitless
Asees
•Blessing
Asgar
•Devotee
Ashay
•Desire; Hope
Asher
•Blessed; Fortunate; Lucky; Happy; Felicitous; Son of Jacob
Ashik
•Dagger; Sharp
Ashim
•Limitless
Ashiq
•Lover; Variant of Aashiq; Sweetheart
Ashir
•Living
Ashis
•Benediction
Ashit
•The Planet
Ashmi
•Glitering Like Diamond
Ashna
•A Friend
Ashni
•Lightning
Ashok
•King; One without Sorrow; Without Grief; Name of King; Chakravarthi
Asija
•A Great Sage; Brother of Brihaspati
Asiya
•One who Tends to the Weak and Heals
Askha
•More Liberal
Aslam
•Greeting; Safer; Freer
Asman
•The Sky
Asmit
•Pride
Asner
•Cute
Asoke
•Tree
Assar
•To Respond; Fortunate; Blessed; Happy
Astik
•Who has Faith in God
Asuya
•Jealous
Asvin
•A Hindu Month


   NUMEROLOGY, VASTHUST  VIJAY TV FAMOUS
 ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT
SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, 
TRICHY-621112.
CELL:9842457516, 
WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com
EMAIL: akshayadharmar@gmail.in
Aswad
•Islamic Name; Black Stone in Moka; Black
Aswin
•Powerfull Boy in World; Spear Friend; Cute; Name of Month; One of the Saint in Saptrushi; Real Hero in World
Atanu
•Cupid
Ateet
•Past
Athrv
•Lord Ganesha
Atish
•Fire; Splendor
Atmaj
•Son
Atman
•The Self
Atmik
•Relating to the Soul
Atrim
•Add Meaning
Attam
•Add Meaning
Atvar
•Lord Ganesh
Aurav
•Roman God of Dawn
Aurel
•Golden Haired
Aurva
•Grandson of Rishi Bhrigu
Ausaf
•Qualities; Virtues
Avadh
•Ayodhaya
Aveen
•Beauty
Aveer
•Brave; One who Fights for Peace
Avish
•Sun; Ocean; King; Life Giving; Earth; Sky; River
Avtar
•Incarnation of God; Holy Incarnation
Avyan
•Not Having Any Imperfection; Lord Vishnu's Name
Awesh
•Passion or Josh in Hindi
Awwal
•Slave of the First One
Ayaan
•Nature; Temperament; Gift of God
Ayaaz
•Respected and Enduring
Ayman
•Lucky; Righteous; He who is on the Right; Blessed; Right Hand
Ayudh
•Weapon
Ayush
•Long Lived; Handsome; Long Life
Ayyad
•Add Meaning
Azeez
•Friend; Dear; Beloved; Respected; Precious
Azhar
•Famous; Luminous; Brilliant; The Most Shining; Shining; Radiant
Azzam
•The Lord; Almighty; Determined; Resolvedநம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். 
உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க
இனி செய்ய வேண்டியவை
இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும்.
R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும்.
அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE
A, I, J, Q, Y
= 1
B, K, R, 
= 2
C, G, L, S
= 3
D, M, T
= 4
E, H, N, X
= 5
U, V, W
= 6
O, Z
= 7
F, P
= 8

என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து
P. M A R Y
8+ 4 1 2 1
8 + 8 = 16

R. J A Y S A N K A R
2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2
2 + 1 7 = 19

S.  N. V E N K A T E S H
3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5
8 + 36 = 44

J A P A N
1+1+8+1+5 = 16

C. D A Y A N A
3. 4+1+1+1+5+1 = 16

S H O B A
3+5+7+2+1 = 18இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும்.
மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம்.
ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம்.
பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
CUT AND paste        
=============================================================
NUMEROLOGY APPLICATION FORM:
NAME (signature name)(FEMALE/MALE) :
BIRTH DATE, MONTH, YEAR:
FATHER NAME & DATE OF BIRTH:
MOTHER NAME & DATE OF BIRTH:
GRAND FATHER NAME:                                            
GRAND MOTHER NAME:
Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH:
NATIVE PLACE:
YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH:
POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER:
                                         YOURS APPLICANT
=============================================================

பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும்.
மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால்
1526367198
AKSHAYADHARMAR Specialist in Numerology, Vaasthu, Gems, Magnetotherophy, Nameology, Astrology, Author, Graphology, Signaturology, Astronomy.., contact - 9842457516 , 0431-2670755 உங்கள் குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்டமான பெயர் வைக்க ( BABY BOY NAMES WITH MEANINGS LIST) A3 பெயர்பாலன் அறியபடத்தை கிளிக் செய்யவும் ¹ numerology name ¹ male baby name ¹ female baby name ¹ boy baby name ¹ girl baby name ¹ numerology name calculator ¹ numerology name calculator in tamil language ¹ numerology name in tamil ¹ numerology name lucky numbers ¹ numerology name girl baby in tamil ¹ numerology numbers NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, EMAIL: akshayadharmar@gmail.in WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com ¹ baby names ¹ baby names in Tamil ¹ amazing baby names ¹ fancy baby names ¹ fantastic baby names ¹ excellent baby names ¹ modern baby names ¹ famous baby names ¹ fashion baby names ¹ stylish baby names ¹ most popular baby names குழந்தையின் சிரிப்பிலே இறைவனை காணலாம். அந்த சிரிப்பு நிரந்தரமாக நிலைத்து நிற்க அதிர்ஷ்டமான பெயரை வையுங்கள் BABY BOY NAMES LIST A3 Aneek •Fighter Aneel •Wind; White; Holy; Immaculate Being Anees •Close Friend; Companion; Genial; Intimate; Friendly Anesh •Smart One Angad •An Ornament Angaj •Son Angak •Son; Singer Angel •Messenger of God; Angel; Messenger Anhil •Uttpatti of Chauhan Aniij •Charming Anish •Lord Krishna; Lord Vishnu; Lord Shiva; Supreme; Punctual Anjal •Hollow Formed by Joining Two Hands Anjan •Eye Liner Anjas •Fort-right Anjay •Unbeatable Anjor •Bright Anjul •The One who Stays in the Heart Anjum •A Token; Stars Ankal •Whole; One who has No Illness Ankan NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in •Marking Ankit •Naughty; Interesting; Talented; Conquered; Printed or Written; Signet; Symbol; Female Version of Ankita Ankur •New Life; Glow; Sprout Anmay •One who cannot be Broken Anmol •Priceless; Precious Annan •From the Brook Anokh •Extraordinary and Wondrous; Unique; Wondrous Anoop •Without Comparison; Incomparable; The Best; Matchless Beauty Anram •Continuous Anshu •The Sun Ansin •Son of the Graceful One; Has a Share in the Property Antim •Last Antur •Furious Anuha •Satisfied Anush •Sweet Anuva •Knowledge Anvay •Joined; Integration Anvit •Leader; Relation Anwar •Devotee of God; Lustrous; Shiny; Brightest; Most Brilliant; More Radiant Appan •One's Own Aprit •Offering Aptha •Add Meaning Araha •Son of Sun Arasu •Most Powerful Person of the World Archa •Pujan Archi •A Ray of Light Arfan •Intelligent; Gratitude Arham •Rhe Word is Just Like Om for Jain Community; Mercy; Compassion Arhan •Tirthankara Arhat •Deserving Arhya •Bug Arine •Sun Ray Arins •Happy Arivu •Intelligence; Wisdom Arjan •The Archer; A Kind of Fir; Tree; A Kind of Mountain Almond; One of the Pandavas; From Hadria Arjav •Straightforward Person by Heart; Speech and Act Arjit •Earned Arjun •Confidence and Power; Pandava Prince; Bright; Peacock; Son of Lord Indra; One of the Pandava Brothers; Pandav; A God Arjya •Lord Krishna Arman •Wish; Ideal; Hope; Aspiration; Army Man; French Form of Herman; Desire; Man in the Army; Soldier; Dream; Bold; Hardy Man Armon •Castle; French Form of Herman; Army Man Arnab •Sea; Ocean Arnav •Brilliant; Ocean; Sea; Vast; Endless Ocean; Stream; Wave Arnay •Sea NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aroon •Mythical Charioteer of the Sun; Dawn Aroop •Shapeless Arpan •Offering; Prashad Arpit •To Give Something Arsha •Prayer Ceremony Arshi •Heavenly Aruni •Name of a Devoted Pupil Arush •Strong; Miracle Aruth •Add Meaning Arvad •Exile; Wanderer Arvan •One of the Moon's Horses Aryak •A Serpent King Aryan •Noble; Old Civilisation; Related; From a High Race; Son of Arya; That which is Beyond Anyone's Strength; Belonging to the Aryans Aryav •Noble Aryna •Smart and Beautiful Aseem •Longer; Boundless; Limitless Asim; Defender; Unlimited; Infinite; Limitless Asees •Blessing Asgar •Devotee Ashay •Desire; Hope Asher •Blessed; Fortunate; Lucky; Happy; Felicitous; Son of Jacob Ashik •Dagger; Sharp Ashim •Limitless Ashiq •Lover; Variant of Aashiq; Sweetheart Ashir •Living Ashis •Benediction Ashit •The Planet Ashmi •Glitering Like Diamond Ashna •A Friend Ashni •Lightning Ashok •King; One without Sorrow; Without Grief; Name of King; Chakravarthi Asija •A Great Sage; Brother of Brihaspati Asiya •One who Tends to the Weak and Heals Askha •More Liberal Aslam •Greeting; Safer; Freer Asman •The Sky Asmit •Pride Asner •Cute Asoke •Tree Assar •To Respond; Fortunate; Blessed; Happy Astik •Who has Faith in God Asuya •Jealous Asvin •A Hindu Month NUMEROLOGY, VASTHUST VIJAY TV FAMOUS ARULNIDHI AKSHAYADHARMAR, B.SC., M.A., M.PHIL., DNYT SAMYAPURAM, ARCH OPP, SAMYAPURAM, TRICHY-621112. CELL:9842457516, WEB: www.akshayadharmar.blogspot.com EMAIL: akshayadharmar@gmail.in Aswad •Islamic Name; Black Stone in Moka; Black Aswin •Powerfull Boy in World; Spear Friend; Cute; Name of Month; One of the Saint in Saptrushi; Real Hero in World Atanu •Cupid Ateet •Past Athrv •Lord Ganesha Atish •Fire; Splendor Atmaj •Son Atman •The Self Atmik •Relating to the Soul Atrim •Add Meaning Attam •Add Meaning Atvar •Lord Ganesh Aurav •Roman God of Dawn Aurel •Golden Haired Aurva •Grandson of Rishi Bhrigu Ausaf •Qualities; Virtues Avadh •Ayodhaya Aveen •Beauty Aveer •Brave; One who Fights for Peace Avish •Sun; Ocean; King; Life Giving; Earth; Sky; River Avtar •Incarnation of God; Holy Incarnation Avyan •Not Having Any Imperfection; Lord Vishnu's Name Awesh •Passion or Josh in Hindi Awwal •Slave of the First One Ayaan •Nature; Temperament; Gift of God Ayaaz •Respected and Enduring Ayman •Lucky; Righteous; He who is on the Right; Blessed; Right Hand Ayudh •Weapon Ayush •Long Lived; Handsome; Long Life Ayyad •Add Meaning Azeez •Friend; Dear; Beloved; Respected; Precious Azhar •Famous; Luminous; Brilliant; The Most Shining; Shining; Radiant Azzam •The Lord; Almighty; Determined; Resolved நம்பி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக்குங்கள். உங்கள் , உங்களது குழந்தைக்கு பெயர் எப்படி உள்ளது என அறிய , பெயர் வைக்க இனி செய்ய வேண்டியவை இனி முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்து அல்லது திடீர் மரணத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய எண் உங்களது பெயரில் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் அழகாக பிரித்து எழுதவும். R. JAYARANI என பிரித்து எழுதி அது அதற்கு கீழே எண் கணித அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE எண்ணை எழுதி இனிசியலோ, பெயரிலோ , மொத்த எண்ணிலோ 8, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 44, 48, 49, 53, ...... போன்ற எண்கள் வருகின்றதா என பரிசீலனை செய்யவேண்டும். அஸ்ட்ரானமி ASTRONOMY VALUE A, I, J, Q, Y = 1 B, K, R, = 2 C, G, L, S = 3 D, M, T = 4 E, H, N, X = 5 U, V, W = 6 O, Z = 7 F, P = 8 என்பதை உங்களுடைய பெயரில் அமைத்துப் பார்த்து P. M A R Y 8+ 4 1 2 1 8 + 8 = 16 R. J A Y S A N K A R 2+ 1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 + 1 7 = 19 S. N. V E N K A T E S H 3 + 5. 6 5 5 2 1 4 5 3 5 8 + 36 = 44 J A P A N 1+1+8+1+5 = 16 C. D A Y A N A 3. 4+1+1+1+5+1 = 16 S H O B A 3+5+7+2+1 = 18 இதுபோன்று உங்களது பெயரை எழுதி எண்களையிட்டு சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு மேலே கூறிய எண்கள் இனிசியலோ, பெயரிலோ, மொத்த எண்ணிலோ வந்ததென்றால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நீங்களே உங்களது பெயரை அமைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு அமைத்து கொள்வது என்பது முன் கூறியபடி துடுப்பில்லாத படகில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதாகும். மேலும் மேற்கூறிய எண்கள் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது மட்டுமே, இதுபோன்று ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் ஒரு பலன் உண்டு. அதில் தீமையை தரக்கூடியதும், பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்கியைத் தரக்கூடியதும், வசதி வாய்ப்புகளோடு வாழ்வது போன்ற எண்களும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கொன்றும் என நூற்றி இருபத்தி நான்கு வகையான பலன்கள் உண்டு. இதில் எந்த எண்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை மாதம், பஞ்சபூதம் இவைகளை கொண்டும் அறியலாம். ஒரு எண்கணித நிபுணரின் துணைகொண்டு மட்டும் பெயரை சீரமைத்து கொண்டால் பிறந்ததேதி, விதிஎண், கிழமை, மாதம், பஞ்சபூதம் என்ற ஐந்தையும் பெயரிலுள்ள இனிசியல், பெயர், மொத்த எண் ஆகிய மூன்றும் பெயராகிய பஞ்சபூதமும் ஒன்றி செயல்படும்படியாக அமைத்துக்கொண்டால் மிக அதிர்ஷ்டகரமாகவும், வாழ்வில் அமைதியும், ஆனந்தமும் பெற்று உடல் நலம், நீண்ட ஆயுள், நிறைசெல்வம், உயர்புகழ், மெய்ஞ்ஞானம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழலாம். பெயரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். பெயரே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதும் புரிந்துருக்கும். இனி உங்களுடைய / குழந்தையின் பெயர் எப்படி உள்ளது. அதாவது எதிர்பாராத விபத்திலிருந்தும், பொருளாதார தடைகளிலிருந்தும், நோய்களிலிருந்தும் விடுபடவும், எதிர்காலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், எங்களது ஆலோசனையை பெற விரும்பினால் நீங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் பிற விபரங்களை கீழ்க்கண்டபடிவத்தை பூர்த்தி செய்து email : akshayadharmar@yahoo.com என்ற மெயில் -க்கு அனுப்பி வைக்கவும். CUT AND paste ============================================================= NUMEROLOGY APPLICATION FORM: NAME (signature name)(FEMALE/MALE) : BIRTH DATE, MONTH, YEAR: FATHER NAME & DATE OF BIRTH: MOTHER NAME & DATE OF BIRTH: GRAND FATHER NAME: GRAND MOTHER NAME: Uncle wife NAME & DATE OF BIRTH: NATIVE PLACE: YOUNGER & ELDER CHILDRENS/BRO SISTER NAME & DATE OF BIRTH: POSTEL ADDRESS WITH PHONE NUMBER: YOURS APPLICANT ============================================================= பெரியவர்களுக்கு பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டுவரவேண்டும் .பெயரை மாற்ற தேவையில்லை.கூப்பிடும் பெயரோ அல்லது நீங்கள் கூறும் பெயரோ வேலை செய்யாது .கையெழுத்திடும் பெயர் மட்டுமே வேலை செய்யும் .ஆகவே கையெழுத்தில் பெயரை கொண்டு வந்தாலே நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம் .கையெழுத்தும் தினசரி அதிகமாக எழுதும் பெயரே வேலை செய்யும் .எந்த பதிவு அதிக பட்சபதிவாக அமைகிறதோ அதுவே நம்மை இயக்கும்.ஆகவே அதிக பட்சபதிவாக தினசரி எழுதிப்பார்க்கும் பெயரே நம்மை இயக்கும்.பேரை திருத்தி பாருங்கள் மாற்றம் எப்படி உள்ளது என தெரியும். மாற்றம் இருக்குமா இருக்காதா என்ற கவலை தேவை இல்லை .உங்களுடைய பழைய பெயருக்கும் ஒரு பலன் உள்ளது போல் புது பெயருக்கும் ஒரு பலன் உண்டு .ஆகவே அந்த பெயருக்கான பலன் தான் இனி அனுபவிக்க முடியும்.எல்லா செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது உண்டு என்பது விதி நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது பெயர் மட்டுமே அத்தகைய பெயரே நம்மை இயக்குகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் "தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா" என்ற வார்த்தை விளங்கும் நாம் செய்த செயலுக்கு நாமே காரணகர்த்தா வாகிறோம் .ஆகவே பெயரை திருத்துவது ஒன்றே சரியான பெயரை குழந்தைக்கு வைப்பது ஒன்றே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அமையும். உங்களது பெயர் பலன் அறிய RS 1000/= மட்டுமே. பெயர் பலனில் உங்களது நடத்தை , உங்களுடைய சுபாவம் , உங்களுக்கு உள்ள அனுபவிக்கும் தன்மை , பொருளாதாரம், தனித்தன்மை , வருங்காலம் , இல்லற வாழ்க்கை , எதிர்பாராத விபத்துக்களை கொண்டுள்ளதா , வியாதிகள் இவற்றை கூறுவேன் . பெயர் நல்ல பலனை தருவதாக இருந்தால் பிரச்சினை இல்லை .பெயர் சரியில்லை என்றால் பெயரை திருத்தி கையெழுத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் .இல்லை என்றால் நான் என்ன பலன் கூருகிறேனோ அதுவே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும்.மாற்ற முடியாது.ஆகவே நான் எதை எப்படி செய்யவேண்டும் என கூறுகிறேனோ அதை அப்படியே செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தம் நிலைத்து இருக்கும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்க , உங்களுக்கு பெயர் வைக்க அல்லது பெயர் திருத்த கட்டண விபரம் SRK PACKAGES SUBJECT ANALISING DETAILS BENEFITS பலன்கள் FEES IN RUPEES BASIC STAGE (4SUBJ) ASTRONOMY, INITIOLOGY, NAMEOLOGY, EARTH(5)ELEMENTS கெடுக்காத பெயர், பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு 1 ST STAGE (11SUBJECT) ASTROLOGY, PRONOLOGY, TRACKING, NAME aNALISING, WORD COMBINATION, SOUND, OCTECLE சிறப்பான படிப்பு, உங்களுக்கானதை அனுபவித்தல், குடும்ப ஒற்றுமை, 2 ND STAGE (16SUBJECT) JEWISH, EARTH, GRAPHOLOGY, SIGNATUROLOGY, NAMEANALISING2 சிறப்பானவாழ்க்கை துணைவர் 3 RD STAGE (20SUBJECT) PIROMIDOLOGY, PRO CHART, VOWELS VALUE, CONSONANT VALUE, சம்பாதிக்கும் திறன் கிரகநன்மை 4 TH STAGE (25SUBJECT) tRIANGLE, TRIGRAMS GREEK GEOMENTRIC/srk values, வசீகரமான சூழல் ஆளுமைதன்மை மேலும்சம்பாதிக்கும் திறன், ஆரோக்கியம் நட்சத்திர அந்தஸ்து அதிர்ஷ்டகார்டு, அதிர்ஷ்டக்கல் மேற்கண்டபடி எந்த பெக்கேஜ் என தேர்வு செய்து அதற்குரிய தொகையை எனது வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பி செல் நெம்பர் 0 98424 57516 என்ற எண்ணிற்கு மெசேஜ் செய்யவும். வங்கி கணக்கு விபரம் BANK DETAIL BANK: KARUR VYSYA BANK ( K.V.B ) NAME: AKSHAYADHARMAR A/C.NO:1725172000000223 BRANCH :SAMAYAPURAM IFSC CODE:0001725 ================================================================================== இந்த கட்டணம் பேங்க் யில் அனுப்பியவுடன் சரிபார்த்து விட்டு 1.உங்கள் பழைய பெயர் எப்படி உள்ளது என கூறி , திருத்தி அமைப்பதன் அவசியம் , அதன் பலன் கூறுவேன் 2.எப்படி கையெழுத்து போட்டு பழக வேண்டும் 3.எத்தகைய திருத்தம் தேவை என்ன என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் கூறுவேன் 4.நடைமுறை படுத்துவது எப்படி என்பதையும் கூறுவேன். 5.மாற்றம் எப்பொழுதில் இருந்து இருக்கும் .என்ன மாதிறியான மாற்றம் தெரியும் என்பதையும் கூறுவேன். 6.இவை அனைத்தையும் பத்து நாட்களுக்குள் மெயில் செய்யப்படும் .

Our timings

[IS_BIZ_OPEN] Mon: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Tue: Closed  -  Closed
[IS_BIZ_OPEN] Wed: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Thu: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Fri: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Sat: 10:00 AM  -  7:00 PM
[IS_BIZ_OPEN] Sun: 10:00 AM  -  7:00 PM

Contact

Numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opposite, Near Petrol Bunk, Samayapuram, Trichy-621112
+91 8071289722  or   or   
Please keep or 0 before the
number when you dial.
Share Tweet
10.8920721306335 78.7190991892815 AKSHAYA DHARMAR (AD Numerology) Numerologist Akshayadharmar, 1, Samayapuram Arch opposite, Near Petrol Bunk, Samayapuram, Trichy-621112
False

SUBSCRIBE

58f7137c8d50520bd0f2e5c9ADNUMEROLOGY57c3c1a65d64370d7cf4eb17